अनाथांसाठी लागू केलेल्या १ % समांतर आरक्षणाची राज्यात काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेबाबत.

कॉपीराइट © 2020 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.