पीएच.डी. संशोधाच्या संदर्भात युजीसी रेग्युलेशन 2018 प्रमाणे वाडःमयचैर्य (Plagiarism) साम्यतेचे प्रमाण ठरविणे व स्व-वाडःमयर्चार्य (Self-Plagiarism) बाबतचे युजीसीचे परिपत्रक लागु करणे बाबत.

कॉपीराइट © 2020 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.