कोव्हीड-19 या कारणामुळे परीक्षा फाॅर्म न भरलेल्या विद्यार्थना शैक्षणिक वर्ष 20-21 साठी पुढील वर्गात तात्पुरता प्रवेश देणे बाबत.

कॉपीराइट © 2020 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.