शै.व.2022-23 करीता IUMS (Maha-IT) यांच्या संगणक प्रणालीद्वारे संलग्नीकरणाच्या नुतणीकरणाचे प्रस्ताव व शुक्ल स्विकारण्यास मुदतवाढ देणे बाबत.

कॉपीराइट © 2020 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.