प्रस्तुत विद्यापीठाशी संलग्नीत असलेल्या विनाअनुदानीत महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमासाठी नियुक्त केलेल्या शिक्षकांची माहिती सादर करणे बाबत.

कॉपीराइट © 2020 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.