प्रस्तुत विद्यापीठाषी संलग्नीत असलेल्या महाविद्यालयाकडे असलेले षैक्षणिक वर्श 2021-22 व त्यापूर्वीचे प्रलंबित असलेले संलग्नीकरण षुक्ल भरण्यास मुदतवाढ देणे बाबत.

कॉपीराइट © 2020 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.