तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्नीत व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विनाअनुदानित संस्थामंधील अध्यापक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचेकडून सेवाविषयक व इतर बाबींसंदर्भात प्राप्त होणा-या तक्रारीबाबत.

कॉपीराइट © 2020 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.