सर्व संलग्नीत महाविद्यालयांनी त्यांच्या वेबमेल (principalcollegecode@srtmun.ac.in) वर पाठविलेले Google Form तसेच Admission Excel 2022-23 तातडीने भरुण देणे बाबत.

कॉपीराइट © 2020 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.