या परिपत्रका सोबत जोडलेल्या यादीतील संलग्नीत महाविद्यालयांनी त्यांच्या ई-मेल (principalcollegecode@srtmun.ac.in) वर पाठविलेले Google Form तातडीने भरुण देणे बाबत.

कॉपीराइट © 2020 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.