सुधारीत परिपत्रक- बी.सी.ए, बी.बी.ए , बी.एम .एस., बी.डिझाईन व बॅचलर ऑफ फॅशन डिझाईन या आभ्यासक्रमांच्या मान्यते बाबत.

कॉपीराइट © 2020 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.