शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करीता व्दारे संलग्नीकरण्याच्या नुतनीकरणाचे प्रस्ताव व शुल्क स्विकारणे बाबत.

कॉपीराइट © 2020 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.