संलग्नित महाविद्यालयांनी सोबत जोडलेल्या विवरण पत्रातील माहिती तात्काळ सादर करणे बाबत.

कॉपीराइट © 2020 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.