जिल्हानिहाय कॅस कॅम्प मध्ये प्रत्येक प्रकरण प्रत्येक स्टेज करीता मा.व्यवस्थापन परिषद बैठकीतील ठरावानुसार रू.2,500- प्रमाणे शुल्क आकारणेबाबत.

कॉपीराइट © 2020 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.