अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापकांच्या भरतीत अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांचे जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत.

कॉपीराइट © 2020 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.