प्रस्तुत विद्यापीठाशी संलग्न अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षकांचे ALV 11 व ALV 12 पदोन्नतीचे प्रस्ताव संबंधीत जिल्हानिहाय केंद्रावरती दि.31/08/2022 पर्यंत सादर करणेबाबत.

कॉपीराइट © 2020 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.