ज्या संशोधकांनी SWAYAM/NPTEL अंतर्गत Research Methodology, Research Publication Ethics, Computer Application चे केडिट पुर्ण केले असतील त्यांना संबंधित विषयाच्या पीएच.डी. कोर्सवर्क मधुन सुट देणे बाबत.

Copyright © 2020 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.