पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पुर्ण झाल्यावर प्रवेश रद् केल्यावर ग्रंथालय व प्रयोगशाळा अनामत रक्कम परत करणे बाबत

Copyright © 2020 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.