देशात दरवर्षी रस्ते अपघातात १.५ लक्ष व्यक्तींचे मृत्यू होतात आणि तेवढीच कुटूंबे पोरकी होतात.

Copyright © 2020 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.