‘स्वारातीम’ विद्यापीठाच्या विकासासाठी शासनातर्फे सर्वोतोपरी मदत करण्यात येईल मा.जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर

Copyright © 2020 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.