प्रशासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मा. कुलपती महोदयांचे कार्यालय, महाराष्ट्र शासन, विविध वर्तमानपत्रे इ. कडे पत्रव्यवहार/माहिती दिल्यास संबंधितावर प्रशासकीय कार्यवाही करणेबाबत..

Copyright © 2020 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.