विद्यापीठ फंडातील कर्मचा-याचा सेवेत असतांना मृत्यु झाल्यास विद्यापीठ सेवेत सामावून घेण्याबाबत मा. व्यवस्थापन परिषदेचा निर्णय..

Copyright © 2020 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.