विभागाचे ई-मेल दररोज पाहणेबाबत तसेच आपल्या विभागातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांना दररोज कार्यालयीन वेळेत दूरध्वनी सुरू ठेवण्यासंदर्भात कळविणेबाबत

Copyright © 2020 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.