प्रस्तुत विद्यापीठ प्राधिकरणावरील सदस्यांना विद्यापीठ प्राधिकरणाच्या व इतर गठीत समित्यांच्या बैठकांना उपस्थित राहण्यासाठी कार्यरजा मंजूर करणे बाबत….

Copyright © 2020 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.