उच्च शिक्षण संस्था मध्ये दिव्यांगासाठी राखीव असलेले पदे, भरलेले पदे व रिक्त पदे यांची माहिती पाठिवणे बाबत.

Copyright © 2020 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.