सन २०१८-१९ वर्षाची विध्यार्थी संख्याची माहिती, अल्पसंख्यांक व दिव्यांग विध्यार्थी संख्याची माहिती पाठवणे बाबत.

Copyright © 2020 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.