नांदेड जिल्हयातील विद्यापीठाशी संलग्न अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापकांचे कॅस कॅम्प दिनांक 18 व 19 सप्टेंबर 2021 रोजी आयोजित केले असल्याबाबतचे परिपत्रक

Copyright © 2020 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.