परिपत्रक - B.Voc. या अभ्यासक्रमासाठी शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून बी.ए., बी.कॉम. व बी.एस्सी. या अभ्यासक्रमाप्रमाणे संलग्नीकरण शुल्क सादर करणे बाबत.

Copyright © 2020 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.