विद्यापीठातील सर्व संलग्नित महाविद्यालये /संस्था मध्ये Integrated University Management System (IUMS) ही प्रणाली लागू करण्यासाठी Core Implementation Team गठीत करण्याबाबत

Copyright © 2020 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.