यु जी सी तिसरी व चौथी सुधारणा नुसार CAS अंतर्गत ग्रंथपाल आणि संचालक शारीरिक शिक्षण व क्रीडा या पदावरील पदोन्नतीसाठीचे फॉरमॅट संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत...

Copyright © 2020 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.