कॅस अंतर्गत ALV 11 व ALV 12 स्थाननिश्चितीसाठी कॅस कॅम्प मध्ये सहाय्यक प्राध्यापकांचे प्रस्ताव दि.30 जून, 2021 पर्यंत सादर करण्याची तारीख वाढवून देणेबाबतचे सुधारित परिपत्रक.

Copyright © 2020 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.