महाराष्ट्रा बाहेरील विद्यापीठातून एम.फिल / पीएच.डी. शैक्षणिक अहर्ता धारक केकेली असेल त्यांचे सदर डिग्रीच्या पडताळणी संदर्भांत.

कॉपीराइट © 2016 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.