स्मरणपत्र -2 -विद्यापीठाच्या २२ व्या वार्षिक अहवालासाठी महाविद्यालयाचे शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मधील माहिती पाठविणे बाबत.

Copyright © 2020 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.